Net Video Girls: Yasmin – Realizing she went too far